dofinansowanie moje ciepło

Skorzystaj z dofinansowania na zakup i montaż pompy ciepła w Twoim domu

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Projekt realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Forma dofinansowania zakupu i montażu pompy ciepła:

  • procentowy udział w kosztach kwalifikowanych 30%
  • procentowy udział w kosztach kwalifikowanych dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny 45%
  • kwota nie większa niż 7 000 PLN

 


Program przewiduje dofinansowanie na zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

Współfinansowaniu inwestycji podlega zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 


Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż pompy ciepła: 

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

  • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
  • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
    – Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
    – Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

 


Terminy:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

 


Wejdź na stronę projektu, dowiedz się więcej o programie i skorzystaj z dofinansowania, kliknij TUTAJ

Materiały pobrane ze strony https://mojecieplo.gov.pl/

dofinansowanie moje ciepło pompa