Promocja na kotły na pellet

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi produktami to zadzwoń do nas i odbierz rabat na nasze produkty na hasło „Wiosenne rabaty z NoLE”- Możesz otrzymać dodatkowy rabat od opublikowanych na naszej stronie cen.

+48 576 084 844 / 576 244 844 / 537 644 744

Wiosenne rabaty z NoLE - 2020

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Wiosenne rabaty z NoLE
(dalej „Regulamin”)
§
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Wiosenne rabaty z NoLE”,
zwanej dalej „Promocją”, jest No Limits Energy Łukasz Wolski z siedzibą w
Osielsku, przy ul. Konwaliowej 2, NIP: 554-228-24-57. zwana dalej „Organizatorem”.
2. Celem Promocji jest promocja i wsparcie sprzedaży poprzez obniżkę cen urządzeń
grzewczych posiadających certyfikaty Ecodesign, zwane dalej „Produktami
Promocyjnymi”
3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 23 listopada 2020 roku do 27 listopada
2020, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako
konsumenci w rozumieniu art. 22
1 Kodeksu Cywilnego.
2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w
czasie trwania Promocji:
1. telefonicznie lub mailowo skontaktować się z Organizatorem,
2. zapytać o dostępność i czas oczekiwana na interesujące go Produkty
Promocyjne oraz zniżkę, która na dany Produkt Promocyjny obowiązuje,
3. zezwolić osobie pracującej w punkcie obsługi klienta na wysłanie dokumentu
potwierdzającego złożenie zamówienia,
4. potwierdzić złożone zamówienie według instrukcji wysłanej przez
Organizatora
5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika
do Promocji (dalej „Zgłoszenie”).
6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w czasie trwania Promocji
7. Wydawanie Produktów Promocyjnych odbywać się będzie we wszystkie dni robocze
czasu Trwania Promocji oraz, w zależności od terminu oczekiwania na niektóre
Produkty Promocyjne, do czasu aż wszystkie Zgłoszenia złożone w czasie trwania
Promocji zostaną dostarczone do Uczestników Promocji.
8. Produkt Promocyjny zostanie wydany Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu
przez pracownika punktu obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego
Zgłoszenia do Promocji.
9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się puli Produktów Promocyjnych. W
przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy przewidywaną przez Organizatora pulę
Produktów Promocyjnych, o prawie do otrzymania zniżki decydować będzie
pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
10. Informacja o wyczerpaniu puli Produktów będzie dostępna w znajdującym się w
punkcie obsługi klienta.
§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni
zgłaszać na piśmie w punkcie obsługi klienta Organizatora.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika
oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
ich otrzymania.
4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem
poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty rozpatrzenia danej reklamacji.
5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym
mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w
punkcie sprzedaży
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak
naruszać praw nabytych przez Uczestników